ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ RED BY DUFRY

Κυριότητα της παρούσας Ιστοσελίδας

Σας ενημερώνουμε ότι ο πάροχος της ιστοσελίδα; https:// www.redbydufry.com (εφεξής “Ιστοσελίδα”, “Ιστότοπος”) είναι η Dufry AG (εφεξής “DUFRY”) με έδρα στη διεύθυνση Brunngässlein 12, Basel, Basel-Stadt CH-4052, Ελβετία, με αρ. Εμπορικού μητρώου CHE-110.286.241, και Εμπορικό Μητρώο στη Βασιλεία, με email επικοινωνίας το: legal@dufry.com

Χρήση πληροφοριών

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και η χρήση της υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις που υπόκεινται σε κάθε νομοθεσία. Με την πρόσβαση και το browsing στην παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεστε, χωρίς περιορισμό ή προνόμιο, τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή.

Οι πληροφορίες στην παρούσα Ιστοσελίδα παρέχονται από τη Dufry και αποσκοπούν σε ενημέρωση και μόνο. Η Dufry πιστεύει ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς και αξιόπιστες, ωστόσο, δεν εγγυάται την ακρίβειά τους ή το πόσο ολοκληρωμένες είναι. Μπορείτε να περιηγηθείτε ελεύθερα στην Ιστοσελίδα μας, ωστόσο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να κατεβάσετε ή να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες από αυτή την ιστοσελίδα για δική σας μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να διανείμετε, τροποποιήσετε, μεταβιβάσετε, αναταχυδρομήσετε ή χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Dufry. Πρέπει να διατηρείτε και να αναπαράγετε κάθε ειδοποίηση κατοχύρωσης ή λοιπών δικαιωμάτων κυριότητας που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε πληροφορία κατεβάσετε. Η πνευματική ιδιοκτησία (Copyright) © κάθε περιεχομένου σε κάθε σελίδα της παρούσας Ιστοσελίδας είναι της Dufry ή υποδεικνυόμενων πηγών, εφόσον ισχύει.

Εμπορικά σήματα και δικαιώματα κυριότητας

Όλες οι επωνυμίες της Dufry και όλα τα λογότυπα της Dufry που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, είτε με μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία είτε με σύμβολο σήματος, αποτελούν εμπορικά σήματα της Dufry. Ορισμένοι σύνδεσμοι στην παρούσα ιστοσελίδα συνδέονται με λοιπές ιστοσελίδες που τηρούνται από τρίτα μέρη στα οποία η Dufry δεν έχει έλεγχο. Η Dufry δεν προβαίνει σε καμία παρατήρηση αναφορικά με την ακρίβεια ή άλλη πτυχή της πληροφόρησης που περιλαμβάνουν λοιπές ιστοσελίδες. Τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα αυτώ των ιστοσελίδων υπόκεινται σε δικαιώματα εμπορικών σημάτων των αντίστοιχων εταιρειών.

Αποποίηση

Παρόλο που η Dufry προβαίνει σε εύλογες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες, ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η Dufry διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές, διορθώσεις ή/και βελτιώσεις στις πληροφορίες αλλά και στα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτές τις πληροφορίες, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Dufry δεν προβαίνει σε εγγυήσεις ούτε παρατηρήσεις σχετικά με την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας. Επίσης, η Dufry δεν αναλαμβάνει καμία αστική ή άλλη ευθύνη για τυχόν σφάλματα η παραλείψεις στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

Η Dufry δεν φέρει ευθύνη για καμία άμεση, έμμεση, θετική και αποθετική ζημία ή κυρώσεις που προκύπτουν από την πρόσβαση, χρήση ή ανικανότητα χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας, ή τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων στο περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας. Επίσης, η Dufry δεν αναλαμβάνει καμία αστική ή άλλη ευθύνη για τυχόν ζημίες , συμπεριλαμβανομένων των υιών στον εξοπλισμό σας ή σε άλλη ιδιοκτησία σας λόγω της πρόσβασής σας ή της χρήσης των πληροφοριών στην παρούσα ιστοσελίδα. Η Dufry διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και χωρίς να φέρει καμία αστική ευθύνη.

Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς

Με εξαίρεση τις πληροφορίες που καλύπτει η Πολιτική μας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό μεταβιβάζετε στην Ιστοσελίδα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων ή κάτι σχετικό, θα αντιμετωπίζεται ως μη απόρρητη και χωρίς κυριότητα πληροφορία. Οτιδήποτε μεταβιβάζετε ή αναρτάτε γίνεται ιδιοκτησία της Dufry και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης, όχι περιοριστικά, της αναπαραγωγής, αποκάλυψης, μεταβίβασης, δημοσίευσης, αναμετάδοσης και ανάρτησης. Η Dufry είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει, χωρίς αποζημίωση προς εσάς, τυχόν ιδέες, αντιλήψεις, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται στην όποια επικοινωνία στείλετε στην Ιστοσελίδα ή για οποιονδήποτε σκοπό.

Διαθεσιμότητα προϊοντος

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες που δεν διατίθενται όλα σε κάθε κατάστημα. Η αναφορά σε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν υπονοεί ότι αυτό το προϊόν ή η υπηρεσία διατίθενται στη χώρα που επισκέπτεστε. Δεν πρέπει να βασίζεστε σε τίποτα, στην παρούσα Ιστοσελίδα, που να αποτελεί προσφορά ή διαφήμιση για οποιοδήποτε προϊόν ή για τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος όταν αυτή δεν επιτρέπεται από τους νόμους και κανονισμούς στη χώρα κατοικίας σας.

Σύνδεσμοι (links) στην Ιστοσελίδα μας

Η Dufry δεν αναθεωρεί καμία ιστοσελίδα τρίτου μέρους που έχει συνδέσμους στη δική του Ιστοσελίδα και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο σελίδων εκτός της ιστοσελίδας της ή για άλλες ιστοσελίδες που έχουν σύνδεσμο με την ιστοσελίδα της. Η Dufry μπορεί να αναθεωρήσει τους όρους και προϋποθέσεις ενημερώνοντας την παρούσα σελίδα ανά πάσα στιγμή. Εσείς δεσμεύεστε από κάθε τέτοια αναθεώρηση, συνεπώς, πρέπει με κάποια περιοδικότητα να βλέπετε τους τρέχοντες όρους χρήσης με τους οποίους δεσμεύεστε.